Dr. EVRİM ULUSAN (Kurucu Müdür)

E Plus Planlama Danışmanlık / Evrim Ulusan

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2003 yılında lisans derecesini, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı’ndan 2006 yılında yüksek lisans, 2023 yılında ise doktora derecesini aldı.

2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak başladığı ve 2008 yılından sonra uzman olarak devam ettiği kariyeri boyunca, özellikle alan yönetimi planlaması, kültürel miras yönetimi ve UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına dair Sözleşme konularında yoğun olarak çalıştı ve bu konularda Bakanlık’ı temsilen çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı, çalıştay ve eğitime katıldı.

Bakanlık’ta görev yaptığı süre boyunca; ilgili belediyeler ve kazı başkanlıkları ile koordinasyon içinde çok sayıda alanın Dünya Miras Geçici Liste başvuru dosyası ile Selimiye Camii ve Külliyesi, Alanya Kalesi ve Tersanesi, Çatalhöyük Neolitik Yerleşimi, Efes, Aphrodisias, Ani Arkeolojik Alanı ve son olarak Arslantepe Höyüğü Dünya Miras Listesi adaylık dosyalarını hazırladı ve bu dosyalara ilişkin Dünya Miras Komitesi kararları alınıncaya kadarki teknik ve bilimsel değerlendirme süreçlerinin koordinasyonunu yürüttü. Dünya Miras Listesi’nde yer alan İstanbul’un Tarihi Alanları, Efes, Aphrodisias ve Ani Arkeolojik Alanı’nın Dünya Miras Komitesi’ne sunulan Korunma Durumu Raporlarını hazırladı. Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin üyesi olduğu 2013-2017 yılları arasında; 2016 ve 2017 yılları için Türkiye Delegasyonunda komite uzmanı olarak görev aldı. Çatalhöyük Neolitik Yerleşimi ile Ani Arkeolojik Alanı yönetim planlama ekiplerinde yer aldı. Aphrodisias Antik Kenti, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, Arslantepe Höyüğü yönetim planları kontrollüklerini yürüttü. Efes ile Aphrodisias yönetim planları Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelikleri yaptı. Alan yönetimi yaklaşımının Türkiye bağlamına daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2009-2020 yılları arasında ilgili mevzuat değişikliği çalışmalarını yürüttü. Elde ettiği bilgi ve deneyimleri çeşitli platformlarda ilgililer ve uzmanlar ile paylaştı, eğitimler verdi.

Akademi ve uygulama boyutunda, ulusal ve uluslararası ölçekte elde ettiği yaklaşık yirmi yıllık deneyim ışığında sahada daha etkin yer almak amacıyla 2020 yılı Ekim ayında kendi isteğiyle Bakanlık’tan ayrılmış olup kurduğu E+ Planlama Danışmanlık markası altında hizmet vermektedir. Bağımsız araştırmacı olarak postmodern planlama teorisi ve uygulamaları, koruma alanlarında mekânsal dönüşüm, kültürel miras yönetişimi, hak temelli koruma ve miras temelli sürdürülebilir kalkınma konularında akademik araştırmalarına devam etmektedir.

ICOMOS, ICOM ve TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesidir.