KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM PLANI

Kültürel miras alanlarının bütünleşik, bütüncül ve kapsamlı biçimde, katılımcı yollarla, sürdürülebilir yerel kalkınma hedeflerini ve ilkelerini de gözetecek şekilde planlanması ve bu alanların yönetimine ilişkin ilke, politika ve eylemlerin ilgili paydaşlarla birlikte tariflenmesi amacıyla yönetim planlarını hazırlamak.

KÜLTÜREL MİRAS ETKİ DEĞERLENDİRME ANALİZİ

Kültürel miras alanlarında yürütülecek her tür ve ölçekte projeler için fizibilite raporları ile bu konuda yayınlanmış ICOMOS rehberi doğrultusunda, uzman bir ekiple, miras etki değerlendirme analizleri yapmak ve raporlayarak ilgili idareye sunmak

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ ADAYLIK DOSYASI

Dünya Miras Listesi’ne adaylığı planlanan kültürel varlıklara ilişkin, ilgili format doğrultusunda adaylık dosyasını hazırlamak ve süreç boyunca danışmanlık sağlamak

KATILIM PLANLAMASI VE MODERASYONU

Katılımcı planlama ve karar alma süreçleri için katılım stratejisi belirlemek, katılım toplantıları organize etmek ve toplantı kolaylaştırıcılığını ve raporlamasını yapmak

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA PROJELERİ

Kültürel miras alanlarının, yakınlarında yer aldıkları yerleşim alanlarının sosyo-ekonomik gelişimine ve sürdürülebilir yerel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde korunması, araştırılması, sunulması ve tanıtılması amacıyla projeler geliştirmek

ZİYARETÇİ YÖNETİM PLANI

Kültürel miras alanlarında (sit alanları, kentsel alanlar, anıtsal yapılar) ziyaretlerin sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için ilke ve politikaları ilgili paydaşlarla birlikte belirlemek ve alınacak önlemleri tanımlamak üzere ziyaretçi yönetim planları hazırlamak.

EĞİTİM

Faaliyet alanına giren konularda tematik ve uygulamalı eğitimler vermek