E+ Planlama Danışmanlık, şehircilik, mekânsal planlama, kültürel miras koruma ve sürdürülebilir yerel kalkınma konularında faaliyet gösteren, TMMOB Şehir Plancıları Odası'na kayıtlı bir planlama, projelendirme ve danışmanlık şirketidir. Bu konularda tamamı sahada geçen yaklaşık yirmi yıllık Kültür ve Turizm Bakanlığı deneyimini bünyesinde barındırmaktadır. Planlama ve yönetimde demokrasiyi, etiği ve bilimi esas almaktadır.

E+ Planlama Danışmanlık;

  • Kültürel mirasın korunması ve yönetimi konusunda geçmiş ve güncel deneyimler ve tartışmalar ışığında, kültür varlıklarının uluslararası koruma belgelerinde tanımlı bilimsel teknik ve yaklaşımlara uygun olarak planlanması ve yönetilmesi için, ilgili paydaşlarla birlikte iyi bir süreç yönetimi gerçekleştirmeyi, nitelikli plan dokümanları üretmeyi ve bu amaçla bu sürece rehberlik etmeyi;
  • Ülkemizin sahip olduğu eşsiz mirasın ulusal ve uluslararası mecrada tanıtılması ve iyi korunmaları ve yönetilmeleri için işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Dünya Miras Listesi’ne kaydedilebilmeleri için iyi bir süreç yönetimi gerçekleştirmeyi, nitelikli adaylık dosyaları hazırlamayı, adaylık dosyalarına ilişkin Dünya Miras Komitesi kararları alınıncaya kadar danışmanlık sağlamayı ve bu sürece rehberlik etmeyi,
  • Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanların, Dünya Miras Sözleşmesi’nin ruhuna ve ilkelerine uygun biçimde korunmaları ve yönetilmeleri için plan ve projeler geliştirmeyi,
  • Sahip olduğu bilgi ve deneyimi en etkin şekilde kullanmayı, paylaşmayı, yayınlamayı,
  • Tüm bu süreçlerde deneyimli profesyonellerle ve disiplinlerarası bir ekiple çalışmayı taahhüt eder.